Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává enovation s.r.o., se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO 27909751, zapsána do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 125819 (dále jen: „enovation“).

Vzhledem k tomu, že enovation není správcem, jehož činnost odpovídá popisu dle čl. 37 odst. 1 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, enovation nejmenuje pověřence pro ochranu údajů. Svá práva související s vašimi osobními údaji můžete kdykoliv uplatnit na shora uvedené adrese, případně elektronicky prostřednictvím adresy info@dotacniinstitut.cz.

Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s registrací a účastí na našich workshopech a jiných akcích, na základě partnerské či obdobné spolupráce s námi na těchto akcích a na základě vaší aktivity na našem webu.

Registrační údaje

 • Jméno a příjmení
 • Email
 • Telefonní číslo
 • Věk ve formě určitého věkového rozmezí (velká část našich workshopů je cílena na určité věkové skupiny účastníků, dále jej v anonymizované podobně sbíráme pro statistické účely)
 • Pohlaví (slouží v rámci cílů naší činnosti jako jedno z kritérií výběru účastníků na workshopy)
 • Město původu (slouží ke statistickým účelům, podle kterých se rozhodujeme, ve kterých městech budeme pořádat workshopy)
 • Povolání/škola (slouží v rámci cílů naší činnosti jako jedno z kritérií výběru účastníků na workshopy)
 • Jméno a příjmení, e-mail a telefon kontaktních osob z Vaší firmy, které uvádíte se souhlasem těchto osob v případě, že vyplňujete náš formulář k partnerské spolupráci
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z workshopů, kterých se zúčastníte, a to na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte, posadíme vás během workshopu dozadu a náš fotograf dostane instrukce vás na fotografiích nezobrazovat. Fotografie budou zveřejňovány na našich webových stránkách a sociálních sítích, případně webových stránkách a sociálních sítích námi prověřených partnerů.
 • Fotografie a audiovizuální záznamy z jiných událostí enovation pořízené na základě našeho oprávněného zájmu. Na focení budete na události vždy předem upozorněni. Tyto fotografie budou zveřejňovány a předávány předem prověřeným partnerům pouze ve velmi omezeném rozsahu, na zveřejňovaných fotografiích nikdy nebudete v detailu, naopak budou zveřejňovány pouze fotografie větších skupinek a hloučků osob.
 • Životopis a údaje v něm uvedené (Životopis vyžadujeme pouze v rámci přihlášek na Digitální akademii a slouží také k výběru vhodných účastnic. Životopisy uchováváme pouze po dobu tohoto výběru).
 • Zpětná vazba z workshopu nebo jiné akce.
 • V případě, že se účastníte určitého průzkumu enovation , zpracováváme vyplňované údaje anonymně pro statistické účely. V určitých případech po Vás můžeme požadovat Vaši e-mailovou adresu, tu však nebudeme zpracovávat společně s ostatními údaji. Slouží pouze k zamezení vyplnění velkého množství odpovědí jednou osobou, případně pro zaslání (anonymních) výsledků průzkumu, pokud si o ně účastník zažádá.
 • V souvislosti s přihlašováním na Cenu enovation zpracováváme také informace o vaší bakalářské práci (název, anotace, datum obhajoby).
 • Další osobní údaje, které budou na základě vašeho souhlasu zveřejněny jako součást vašeho příběhu na webu a sociálních sítích enovation .

Fakturační údaje

Tyto údaje je nezbytné vyplnit pouze v případě, že po zaplacení workshopu požadujete vystavit fakturu a dále v případě, že objednáváte produkty v našem e-shopu.

 • Jméno a příjmení
 • IČ, příp. DIČ
 • Adresa bydliště/sídlo

Ochrana osobních údajů

Údaje, které získáme na základě vaší aktivity na naší webové stránce:

 • IP adresa
 • soubory cookies (v případě online služeb)
 • případně jiný online identifikátor

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme zejména za účelem:

 • přihlašování na naše workshopy.
 • výběru účastníků na naše workshopy.
 • pořádání a organizace workshopů a jiných akcí.
 • zaslání informací o spuštění přihlašování na určitý kurz, přihlásíte-li se k odběru.
 • vyhodnocení zpětné vazby z workshopů a jiných akcí, případně k jejímu zveřejnění (k tomu však dojde pouze na základě Vámi uděleného souhlasu).
 • zabezpečení naší stránky.
 • provozování naší stránky.
 • zlepšování našich služeb.
 • navázání a udržování partnerské spolupráce.
 • provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány.
 • zasílání našich newsletterů plných nabídek našich kurzů, akcí, dalších novinek a v malém množství také nabídek našich partnerů (k zasílání newsletterů dochází na základě vašeho souhlasu, odhlášení z jejich přijímání je možno provést v odkazu umístěném v patičce newsletteru).
 • prezentace naší činnosti na webu/sociálních sítích, příp. na webu a sociálních sítích našich, předem prověřených partnerů (týká se zveřejňování fotografií).
 • vykazování naší činnosti v souvislosti s projekty, kterých se účastníme (týká se zejména fotografií, jež však vždy vybíráme tak, aby na nich zobrazené osoby byly co nejméně rozpoznatelné).
 • zveřejňování zpětné vazby z workshopů, spolu s vaším jménem a fotografií (na základě vámi uděleného souhlasu).
 • zveřejnění vašeho příběhu, včetně vaší fotografie, na našich sociálních sítích, webové stránce, blogu a dalších promo materiálech (a to na základě vašeho souhlasu).
 • prodeje produktů v našem e-shopu.
 • přizpůsobení kurzů potřebám účastníků.

Přístup k údajům

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. K předávání údajů dochází pouze ve výjimečných případech, vždy si ovšem pečlivě vybíráme partnery, kterým vaše data předáváme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům či k jejich jinému zneužití. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k vašim osobním údajům, jsou:

 • osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našeho webu;
 • osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 • při účasti na workshopu také případně partneři, kteří poskytují prostory. Ti mohou získat např. vaše jméno a příjmení pro vstup do budovy, nebo e-mailovou adresu pro připojení k síti wi-fi.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme povinni některé vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Délka zpracování

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu 3 let od vaší účasti na workshopu, a to zejména z důvodu vyřizování případných reklamací a stížností ohledně vaší účasti apod.

Osobní údaje pro účely plnění dalších smluv zpracováváme po dobu 3 let od ukončení smlouvy.

Osobní údaje uvedené ve fakturách zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let.

Pokud nám udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, budeme váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní workshop.

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním newsletterů, budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 10 let od udělení souhlasu. Ze zasílání newsletterů se můžete vždy odhlásit způsobem uvedeným na této stránce.

Váš feedback a váš příběh, pokud se k jejich zveřejnění dobrovolně přihlásíte, budeme zpracovávat po dobu 10 let od vašeho přihlášení.

Objednávky v našem e-shopu zpracováváme po dobu 4 let, a to z důvodu vašich případných dotazů, reklamací nebo sporů souvisejících s objednávkou.

Osobní údaje, které se týkají speciálních zdravotních potřeb účastníků smažeme 3 měsíce po konání události, pro niž byly nezbytné. Po tyto 3 měsíce údaje uchováváme pouze pro případ sporů a nezbytných vyjasňování (např. proč jsme určitou část dotací využili právě na asistenty apod.).

Titul zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme, v souladu s příslušnými právními předpisy, na základě těchto titulů:

 • poskytnutí služby, smluvní plnění (splnění smlouvy uzavřené mezi vámi a enovation , na základě níž se účastníte workshopů nebo nakupujete produkty v našem e-shopu);
 • splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat fakturační údaje po dobu 10 let);
 • zpracování, jež je nezbytné v rámci našich oprávněných zájmů (např. k zajištění bezpečnosti našeho webu);
 • vámi udělený souhlas, na jehož základě např. pořizujeme fotografie z workshopů nebo vám můžeme zasílat náš newsletter (obsahující v malém množství také nabídky našich partnerů).

Zabezpečení údajů

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Tak jako u všech ostatních společností, není ani u nás objektivně možné zcela zaručit bezpečnost vašich osobních údajů. To znamená, že není možné na 100% zajistit, že k poskytnutým osobním údajům nemůže získat přístup třetí osoba, že nemohou být zkopírovány, zveřejněny, pozměněny nebo zničeny prolomením našich bezpečnostních opatření.

V této souvislosti vás nicméně ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pravidelně aktualizována.

K plnému zajištění bezpečnosti vašich údajů však potřebujeme také vaši pomoc a odpovědné chování. Prosíme vás tedy o uchovávání svého hesla a dalších přístupových údajů k našemu webu v tajnosti a dodržování základních bezpečnostních zásad. Pamatujte prosím, že e-maily, rychlé zprávy chatu, blogy a další typy komunikace s ostatními uživateli webových stránek nejsou šifrovány. Proto důrazně doporučujeme nepoužívat tyto formy komunikace při poskytování důvěrných informací.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, aby se tyto údaje nemusely zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Více informací o cookies využívaných naší společností naleznete na stránce Prohlášení o cookies.

Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu: info@dotacniinstitut.cz.
Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 • právo požadovat omezení zpracování;
 • právo osobní údaje opravit či doplnit;
 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 • právo požadovat přenesení údajů;
 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;
 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese info@dotacniinstitut.cz či písemně na naší adrese: enovation s.r.o.
Sokolovská 695/115b, 186 00 Praha 8

V této souvislosti bychom vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abys nám vhodným způsobem prokázal/a svou totožnost, abychom si mohli ověřit vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k vašim osobním údajům.