KDO JSME A CO JE DOTAČNÍ INSTITUT

Jsme společnost enovation s.r.o., IČO 27909751 se sídlem Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 125819 („my“) a provozujeme web dotacniinstitut.cz („Webové stránky“) prostřednictvím kterého se můžete přihlásit na naše školení, semináře a další akce (dále jen „Akce“). Prostřednictvím Webových stránek tedy můžete provést objednávku našich služeb a může dojít k uzavření smlouvy o poskytování služeb.

Cílem těchto obchodních podmínek („Podmínky“) je sdělit vám, jaká máme vzájemná práva a povinnosti. Tyto Podmínky jsou sepsané v českém jazyce a řídí se českým právním řádem.

Pokud byste nás potřebovali kontaktovat, můžete to udělat poštou, e-mailem anebo nám zavolejte:

  • enovation s.r.o., Sokolovská 695/115b, Karlín, 186 00 Praha 8
  • e-mail: info@dotacniinstitut.cz
  • tel.: +420 222 523 549

 

OBJEDNÁVKA AKCE

V případě zájmu o naše služby a účast na Akci vyplňte objednávkový formulář na Webových stránkách.

Jste povinni zkontrolovat všechny zadané a vyplněné údaje a jejich správnost, za chybně uvedené nebo chybějící údaje a související škodu bohužel neodpovídáme. Vyplnit můžete i firemní údaje, pokud chcete objednat Akci jako společnosti anebo podnikatel.

My vám následně odešleme na e-mail, který jste zadali při vytváření objednávky, potvrzení o tom, že jsme objednávku přijali. Odesláním tohoto potvrzení je mezi námi uzavřena smlouva o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“).

Pokud bychom v objednávkovém formuláři našli neobvyklé nebo nepravděpodobné údaje ohledně vyplněných údajů nebo množství objednávaných Akcí, můžeme vás kontaktovat i po potvrzení objednávky a pokud nám informace nebo údaje nepotvrdíte, můžeme vaši objednávku zrušit a od Smlouvy odstoupit.

Vyhrazujeme si právo rozhodnout o přijetí objednávky a potvrzení registrace na Akci na základě našeho uvážení.

Akce není určena pro osoby, které za úplatu poskytují konzultační služby týkající se dotačního poradenství. V případě, že zjistíme porušení tohoto odstavce, můžeme odstoupit od uzavřené Smlouvy.

Náklady na používání komunikačních prostředků vzniklé v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy si hradíte sami s tím, že tyto náklady se nijak neliší od základní sazby.

CENA

Abyste se mohli naší Akce zúčastnit, je nutné uhradit registrační poplatek, cenu za Akci („Cena“).

Cenu můžete uhradit následujícími způsoby:

 1. prostřednictvím platební brány nebo bankovním převodem. Pokud byste potřebovali platbu reklamovat, můžete kontaktovat poskytovatele platební brány na Gopay.

V Ceně je zahrnut vstup na Akci pro jednu osobu. Další položky, které jsou v Ceně, najdete vždy na Webových stránkách u konkrétní Akce.

Cena je zaplacena okamžikem připsání příslušné částky na náš účet.

Pro každou platbu vám vystavíme fakturu – daňový doklad. Ta bude splňovat požadavky právních předpisů. Spolu s ní vám zašleme potvrzení registrace na Akci.

PRŮBĚH AKCE

Účastníci jsou povinni přijít na Akci včas a svým chováním nenarušovat průběh Akce. Vezměte prosím na vědomí, že na Akci nemohou zvířata.

Vezměte prosím na vědomí, že v případě nemožnosti uskutečnění Akce prezenční formou jsme oprávněni ji uskutečnit online, a to bez nároku na slevu z Ceny.

Pokud se Akce koná on-line, je nezbytné, abyste měli připojení k internetu. Náklady na něj si hradíte sami. V případě nemožnosti se účastnit kurzu z důvodu nekvalitního připojení Cenu bohužel nevracíme.

ZRUŠENÍ REGISTRACE

Pokud se rozhodnete svou registraci na Akci zrušit, můžete tak učinit na e-mailové info@dotacniinstitut.cz.

Storno poplatky za zrušení registrace na Akci jsou následující:

 1. v případě zrušení registrace alespoň 14 dnů (včetně) před konáním Akce vám vrátíme 50 % Ceny nebo si můžete vybrat jiný termín Akce, pokud je takový termín dostupný;
 2. v případě zrušení registrace od 13. kalendářního dne včetně před konáním Akce je storno poplatek ve výši 100 % Ceny, vrácena tedy nebude žádná částka.

V případě, že za sebe seženete náhradníka, storno poplatek neúčtujeme. O tom, že jste si náhradníka sehnali, nás informujte alespoň 1 pracovní den předem na e-mailu info@dotacniinstitut.cz. Pokud se Akce nezúčastníte, přestože jste přihlášeni, Cenu nevracíme.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jsme oprávněni změnit termín nebo místo konání Akce. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že pokud jste spotřebitel, můžete buďto požadovat vrácení Ceny, pokud jste ji již zaplatili, anebo si vybrat jiný termín a místo Akce, pokud na ní bude ještě volné místo. Pokud jste podnikatel, nemáte nárok na vrácení Ceny a můžete si vybrat jen jiný termín Akce. V případě zrušení termínu Akce z důvodů vyšší moci nejsme povinni nahradit vám související vzniklou škodu – např. zakoupené jízdenky nebo ubytování.

V případě, že porušíte tyto Podmínky, jsme oprávněni zrušit registraci a odstoupit od Smlouvy. Pokud již došlo k zahájení konání Akce, nemáte nárok na vrácení Ceny. Pokud vystupujete v postavení podnikatele, můžeme uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši Ceny Akce za každé porušení těchto Podmínek.

 REKLAMACE

Na kvalitě našich Akcí si zakládáme, pokud ale podle vás měla Akce vadu, můžete ji samozřejmě reklamovat. Konkrétně vám odpovídáme za to, že Akce nemá vady a že má takové vlastnosti, které jsme si ujednali. Pokud jsme si žádné konkrétní vlastnosti Akce neujednali, tak odpovídáme za to, že má Akce takové vlastnosti, které jsme popsali anebo které jste mohli vzhledem k povaze Akce očekávat. Odpovídáme i za to, že Akce vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Pokud máte za to, že poskytnutá služba (Akce) má vadu, máte právo uplatnit reklamaci. Reklamaci Akce zašlete na e-mail: info@dotacniinstitut.cz nebo nám ji pošlete dopisem na naši adresu.

Prosím, k reklamaci uveďte následující:

  1. vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Konkrétně můžete požadovat odstranění vady dodáním nové anebo chybějící služby (Akce), přiměřenou slevu z Ceny anebo vrácení Ceny na základě odstoupení od Smlouvy;
  2. prokázání, že jsme vám služby spojené s Akcí poskytli (třeba objednávkou anebo potvrzením o platbě Ceny).

Rozlišujeme podstatnou a nepodstatnou vadu Akce. Podstatná vada Akce je taková, o které strana porušující Smlouvu věděla anebo musela vědět, že by druhá strana Smlouvu neuzavřela, pokud by takovou vadu předvídala. U vady, která je nepodstatná (bez ohledu na to, jestli jde o vadu odstranitelnou nebo neodstranitelnou), máte právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z Ceny. U podstatné vady máte právo i na odstoupení od Smlouvy a vrácení Ceny. Při uplatnění reklamace jste povinni nás informovat, jaké právo jste zvolili. Změna této volby je bez našeho souhlasu možná jen tehdy, kdy jste žádali o nápravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Pokud si nezvolíte své právo z podstatné vady včas, máte stejná práva jako u nepodstatné vady. Pokud není náprava anebo dodání nové Akce možné, můžete odstoupit od Smlouvy a my vám vrátíme Cenu. Pokud prokážeme, že jste o vadě Akce věděli anebo ji přímo způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete reklamovat Akci jen proto, že nenaplnila vaše subjektivní očekávání.

Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů.

Vystupujete-li ve vztahu k nám jako spotřebitelé, máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou přitom chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Tento článek se uplatní jen v případě, že objednáváte Akci jako spotřebitel, tedy člověk objednávající mimo rámec své podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti.

Podle zákona máte jako spotřebitel právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od jejího uzavření bez udání důvodu. Cena vám bude vrácena zpět. Nicméně vezměte, prosím, na vědomí, že není možné odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, pokud se s vaším výslovným souhlasem služby poskytují před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (za takový výslovný souhlas považujeme, pokud se přihlásíte na termín Akce, který bude méně než 14 dnů od data uzavření Smlouvy. Dále nemáte právo odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb v souvislosti s využitím volného času, pokud tyto služby (Akci) poskytujeme v určeném termínu.

Pokud byste se rozhodli odstoupit od Smlouvy, využijte formulář, který je přílohou těchto podmínek.

AUTORSKÁ PRÁVA

V rámci Akce můžete dostat velké množství materiálů. Tyto materiály jsou naším autorským dílem a obsahují naše ochranné známky. Zaplacením Ceny a předáním materiálů vám udělujeme nevýhradní licenci výlučně pro použití materiálů pro vaše osobní účely. Jakékoliv jiné užití je podmíněno naším předchozím písemným souhlasem. Součástí tohoto oprávnění není udělení práva naše díla šířit, sdělovat veřejnosti či udělovat k nim dále podlicenci nebo je prodávat či jinak komerčně využívat. Zejména neudělujeme souhlas s šířením, sdělením či jiným zpřístupněním díla společnostem či osobám, které poskytují shodné či podobné služby či mají shodný nebo obdobný předmět podnikání jako my.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

Vezměte, prosím, na vědomí, že tyto podmínky můžeme zejména z důvodu vyvolaného změnou právních předpisů v nezbytném rozsahu měnit či doplňovat. Aktuální znění podmínek vyvěsíme vždy na našich Webových stránkách.

V případě problému se jako spotřebitelé můžete obrátit na Českou obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.czcoi.cz). Řešení se zahájí jen na váš návrh, a to v případě, kdyby se nepodařilo vyřešit spor přímo s námi. Návrh můžete podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás uplatnili své právo poprvé. Zahájit mimosoudní řešení sporu jde i online prostřednictvím platformy ODR dostupné tady: ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zpracováváme vaše osobní údaje, podrobnosti o tom, proč a jak s nimi pracujeme, se můžete dočíst zde.

Formulář Oznámení o odstoupení od smlouvy – stáhnout